Algemene voorwaarde Discoduif

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Tarieven
Artikel 7 – Garantie en Conformiteit
Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Beschadigd materiaal
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Rick Kersten
Website: www.discoduif.nl
E-mailadres: info@discoduif.com

KvK-nummer: 84102268
Adres: Meidoornhof 18
6584BS Molenhoek, Nederland
Bedrijfsomschrijving: Verhuur van Silent Disco apparatuur.

Artikel 2 – Definities
2.1 Discoduif: de natuurlijke of rechtspersoon die materiaal ter verhuur aanbiedt aan consumenten
en bedrijven.
2.2 Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst aangaan met Discoduif.
2.3 Ondernemingen: organisatorische verbanden, gericht op duurzame deelname aan het
economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met het oogmerk om winst te behalen bij
de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaan met Discoduif.
2.4 Overeenkomst: een afspraak in het kader van een door Discoduif georganiseerd systeem voor
levering en verhuur van materiaal.
2.5 Materiaal: Koptelefoons, transmitters en lampen die worden verhuurd door Discoduif ten
behoeve van een door consumenten en bedrijven georganiseerde silent disco.
2.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van uw herroepingsrecht.
2.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de gestelde bedenktijd af te zien van een
overeenkomst.
2.8 Dag: kalenderdag.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven van Discoduif, en afname
van producten door u en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u als consument of
onderneming en Discoduif. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Discoduif behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door Discoduif erkend.
3.4 Discoduif garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Discoduif en een klant komt tot stand nadat een aanvraag door
Discoduif op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Discoduif behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aanvragen niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder
rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
5.1 Bij huur van materiaal heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te
ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Ontbinding kan plaatsvinden tot aan het moment van daadwerkelijke levering van het materiaal.
5.2 Gebruik maken van uw herroepingsrecht kan ingevolge de bij aanbod en/of bij levering verstrekte
instructies.
5.3 In geval u gebruik wilt maken van herroeping, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via een e-mail aan info.discoduif@gmail.com
5.4 Tot vier weken voor de leveringsdatum van materiaal kan kosteloos van het herroepingsrecht
gebruik worden gemaakt. Indien de levering van een dienst wordt herroepen in een tijdbestek korter
dan vier weken voor de overeengekomen leveringsdatum, wordt het volgende percentage van de
overeengekomen vergoeding in rekening gebracht:
• Tussen de vier en twee weken voor de overeengekomen datum : 25%;
• Tussen de twee weken en één week voor de overeengekomen datum: 50%;
• Binnen één week voor de overeengekomen datum: 75%;
De kosten worden in bovengenoemde gevallen in rekening gebracht in verband met de reservering
van het materiaal en het risico op inkomstenverlies als gevolg van de herroeping.

Artikel 6 – Tarieven
6.1 Indien een prijsopgave een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6.2 Tarieven worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken.
6.3 Alle tarieven op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Garantie en Conformiteit
7.1 Discoduif staat garant voor het voldoen van het aangeboden materiaal overeenkomstig de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van
de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
7.2 Indien blijkt dat het afgeleverde materiaal ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Discoduif) deze gebreken binnen 2 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan Discoduif.
7.3 Discoduif is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen
bewuste roekeloosheid door afnemer of eenieder die het geleverde materiaal al dan niet met
toestemming van afnemer in bezit heeft.
7.4 Garantie kan niet worden verleend indien de afnemer wijzigingen aan het materiaal heeft
aangebracht of als het materiaal door opzet of nalatig onderhoud schade heeft geleden.

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Discoduif gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Discoduif is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen door of wegens
het geleverde materiaal.
9.2 Indien Discoduif om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit
hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het geleverde materiaal.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
10.1 Discoduif gaat tem alle tijden voorzichtig om met het te leveren materiaal, het in ontvangst
nemen en het beoordelen van de aanvraag.
10.2 Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Aangezien de
producten fragiel zijn, neemt Discoduif extra voorzorgmaatregelen.
10.3 In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Discoduif het bedrag dat u betaald heeft
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
10.4 De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het verzendadres dat de afnemer
aan Discoduif heeft doorgegeven op de site.
10.5 Bij levering via pakketpost is Discoduif niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van
verzendingen.
10.6 Het is een afnemer in geen enkel geval toegestaan om van Discoduif gehuurde materialen door
te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen, danwel te repareren en/of te demonteren.
10.7 In geval van huur zal u voor de gehuurde materialen en apparatuur zorg dragen, deze afdoende
beveiligen en gebruiken overeenkomstig de (gebruiks)instructies. U bent verantwoordelijk voor alle
eventuele (onherstelbare) beschadigingen/of vermissing van materialen en apparatuur conform
artikel 11 vanaf het moment van aankomst/ontvangst tot aan het moment van vertrek/retourneren.
10.8 Een consument, onderneming of instelling vrijwaart Discoduif van alle eventuele schadeclaims
van derden die verband houden met het gebruik van gehuurde materialen.
10.10 Discoduif behoudt zich het recht voor om personen, organisaties en ondernemingen zonder
opgaaf van reden en/of voor onbepaalde tijd toegang tot de diensten van Discoduif te ontzeggen. Dit
zal gebeuren in geval van klachten samenhangend met bijvoorbeeld belediging, intimidatie van welke
aard ook, stalking of andere onbehoorlijk gedrag.

Artikel 11 – Beschadigd materiaal
11.1 Voorafgaand en na afloop worden de door ons verhuurde materialen grondig nagekeken om
een goede werking van de materialen te kunnen garanderen.
11.2 Gehuurde materialen zijn tijdens de huurperiode niet door Discoduif verzekerd. U dient zelf een
afdoende verzekering af te sluiten voor o.a. (onherstelbare) schade, vermissing en diefstal van
verhuurde materialen.
11.3 Ingeval na retounering schade wordt geconstateerd worden kosten voor benodigde
herstelwerkzaamheden en/of ontbrekend materiaal doorberekend op de uiteindelijke factuur.
11.4 Indien het vorige lid van toepassing is, wordt voor een ontbrekend en/of onbruikbaar geworden
koptelefoon €35,- in rekening gebracht. In geval van een ontbrekende of onbruikbaar geworden
transmitter wordt €75,- in rekening gebracht. Voor de discolampen en koppelstukje wordt de
nieuwprijs in rekening gebracht.

Artikel 12 – Betaling
12.1 Betalingen voor de levering van materiaal waarvoor een offerte is verstuurd, geschiedt per
factuur. Discoduif zal de betalingstermijn op de factuur vermelden.
12.2 De verschuldigde bedragen voor de afnemer, te vinden op de factuur, moeten worden voldaan
4 dagen voordat de goederen door Discoduif naar de besteller gestuurd dienen te worden.
12.3 De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van iDEAL,

Artikel 13 – Klachtenregeling
13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
13.2 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Klachten van afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de
levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen twee dagen na levering
aan Discoduif ter kennisgeving worden gebracht.

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing